Fidelia
Informacie ku COVID -19

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ – PRE ZÁKAZNÍKOV

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje

 • na akom právnom základe

 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

 • aká je doba uchovávania osobných údajov

 • informácie o cezhraničnom prenose

 • kategórie dotknutých osôb

 • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

 

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

 • sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

 • poverení zamestnanci

 • právnik

 

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • Faktúry – 10 rokov

 • Interné doklady – 10 rokov

 • Pokladňa – 10 rokov

 • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

 • Bankové výpisy – 10 rokov

 • Účtovné závierky – 10 rokov

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

 • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

 • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

 • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,

 • adresa trvalého pobytu,

 • adresa prechodného pobytu,

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa,

 • digitálny podpis,

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • štátne občianstvo

 • foto spotrebiča

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

 

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe)

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

 

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa, povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník

 

Aké sú kategórie príjemcov?

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • poverení zamestnanci

 • servisný technik

 • preprávaná spoločnosť

 • pošta

 • externý servisný technik

 • objednávateľ služby

 • právnická kancelária

 • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) 5 – 10 rokov

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – klienti

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,

 • adresa trvalého pobytu,

 • adresa prechodného pobytu,

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa,

 • digitálny podpis,

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • štátne občianstvo

 • fotografiu spotrebiča

 • fotografie výrobného štítku spotrebiča, ak je k dispozícii

 • fotografiu dokladu o zakúpení tovaru, ak je k dispozícii pri oprave spotrebiča v záručnej dobe

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop na web stránkach: www.fidelia-service.sk a www.candy-servis.sk (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb predaja tovarov konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovaný tovar objednávateľovi.  Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie tovaru a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Poskytovateľ doručovateľskej služby

 • Slovenská pošta

 • Prepravná spoločnosť 123Kurier, s. r. o.

 • Prepravná spoločnosť Raben Logistics Slovakia

 • Spoločnosť Zásielkovňa s. r. o

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Príjemca servisný technik,

 • Správca webu

 • Právnická kancelária

 

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

faktúry, objednávky, reklamácie: 5 až 10 rokov

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Zákazníci internetového obchodu

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,

 • adresa trvalého pobytu,

 • adresa prechodného pobytu,

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa,

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • štátne občianstvo

 • foto spotrebiča a/alebo náhradného dielu, ak je k dispozícii

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

 

REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Ako prevádzkovateľ e-shopu mám záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Právnická kancelária

 

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • 5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu.

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Registrovaný zákazník

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,

 • adresa trvalého pobytu,

 • adresa prechodného pobytu,

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa,

 • digitálny podpis,

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • štátne občianstvo

 • foto spotrebiča

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

 

MARKETING

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • poverení zamestnanci

 • právnik

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,

 • adresa trvalého pobytu,

 • adresa prechodného pobytu,

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa,

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • štátne občianstvo

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru prístupného na webovom sídle spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje pre účely odpovedania a následnej komunikácie s konkrétnou osobou.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Článok 6 ods. 1 písm. b) tzv. predzmluvné vzťahy: spracúvanie je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Poverení zamestnanci,

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Právnická kancelária

 

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Bezodkladne po ukončení komunikácie a predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v inom informačnom systéme. V prípade neuzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ pristúpi k likvidácii osobných údajov bez zbytočného odkladu od ukončenia komunikácie a preukázateľného ukončenia negociačného procesu.

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa s dopytom prostredníctvom kontaktného formuláru.

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko,

 • e-mail

 • telefóne číslo.

 • predmet záujmu/dopytu

 • fotografiu spotrebiča a/alebo dielu ak je k dispozicii

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Ku spracúvaniu osobných údajov dochádza za účelom poskytovania podpory zákazníkom v podobe – telefonickej, e-mailovej a online.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne, včasné, preukázané a úplné poskytnutie konkrétnej podpory.

Právnym základom pre nahrávanie telefonického rozhovoru v rámci podpory JE:  Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Poverení zamestnanci

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Kompetentné orgány verejnej správy,

 

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

 • Osobné údaje likvidujeme po uplynutí zákonnej alebo predĺženej zmluvnej záručnej doby

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Poverení zamestnanci

 • Kompetentné orgány verejnej správy,

 • Advokát/právny zástupca

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IP adresa a história objednávok.

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO – VYBAVOVANIE ZÁRUČNÝCH OPRÁV SPOTREBIČOV

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri poskytovaní služieb – opravy predaných tovarov / spotrebičov v rámci reklamácie tovaru v záručnej dobe

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • Poverení zamestnanci

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Predávajúci tovaru

 • Objednávateľ služby

 • Výrobca tovaruAké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – klienti uplatňujúci právo na opravu

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO – VYBAVOVANIE OPRÁV SPOTREBIČOV V PREDĹŽENÝCH ZÁRUKÁCH

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov, ktorým je poskytnutá dlhšia záručná doba, než stanovujú príslušné právne predpisy.

K spracúvaniu týchto údajov dochádza i  pri poskytovaní služieb – opravy predaných tovarov / spotrebičov v rámci reklamácie tovaru v záručnej dobe  predĺženou lehotou.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • Poverení zamestnanci

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Predávajúci tovaru

 • Objednávateľ služby

 • Poskytovateľ služby predĺžená záruka

 • Poskytovateľ poistenia tovaru

 

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • Poverení zamestnanci

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Predávajúci tovaru

 • Objednávateľ služby

 • Poskytovateľ služby predĺžená záruka

 • Poskytovateľ poistenia tovaru

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO – VYBAVOVANIE POZÁRUČNÝCH OPRÁV SPOTREBIČOV A INŠTALÁCIÍ

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri poskytovaní služieb pozáručných opráv a iných inštalácií na základe objednávky.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,
Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • Poverení zamestnanci

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Objednávateľ služby

 

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – klienti

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

 

Aké sú kategórie príjemcov?

 • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

 • Poverení zamestnanci prevádzkovateľa

 • Servisný technik interný alebo externý

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 • Správca webu

 • Advokát/Právnická kancelária

 • Predávajúci tovaru

 • Objednávateľ služby

 • Poskytovateľ služby predĺžená záruka

 • Poskytovateľ poistenia tovaru

 • Výrobca tovaru

 

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

 • 5 rokov

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

 • Neuskutočňuje sa.

 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 • Neuskutočňuje sa.

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ
Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
Sídlo: Dudvážska 2, 821 07 Bratislava
IČO: 47 560 754
Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 96621/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Jozef Gibel´, konateľ
Telefónne číslo: 02/38105039
Email: gdpr@fidelia-service.sk

Za spoločnosť MG Business Services s. r. o.

Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
Email: pcigan@gmail.com

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme  Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Zásadne spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Bezpečnosť informácií

 

Uvedomujeme si, že v súčasnosti sa musí primeraná ochrana venovať nielen ľudskému zdraviu a životu, prírodným zdrojom, ale aj informáciám, ktoré sú pre každú spoločnosť veľmi cenné. Bezpečnosť informácií chápeme tak, že zabezpečujeme nielen primeranú dôvernosť, ale aj dostupnosť a integritu. Tento proces si vyžaduje priebežné sledovanie a trvalé zdokonaľovanie, o ktoré sa usilujeme rozvojom systému informačnej bezpečnosti založeného na medzinárodnom štandarde. Sme presvedčení, že splnenie všetkých požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je pre nás jedným z najdôležitejších cieľov systému riadenia bezpečnosti informácií.

 

Zhromaždené údaje spracovávame iba na účely, na ktoré nám boli poskytnuté. Pri zhromažďovaní takýchto údajov dodržiavame informačné povinnosti, najmä pokiaľ ide o informovanie o tom, akým spôsobom a na ako dlho budú spracované a kto je ich príjemcom.

 

Vďaka tomu si môžete byť istí, že:

 • k dôverným údajom majú prístup iba oprávnené osoby,

 • potrebné informácie sú dostupné príslušným osobám, ktoré ich potrebujú,

 • staráme sa o kvalitu použitých údajov, ich úplnosť a správnosť, čo nám v konečnom dôsledku umožňuje minimalizovať riziko chýb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov kontaktujte

gdpr@fidelia-service.sk

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE ZAMESTNANCOV

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje

 • na akom právnom základe

 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

 • aká je doba uchovávania osobných údajov

 • informácie o cezhraničnom prenose

 • kategórie dotknutých osôb

 • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, najmä nie však výlučne:

 • Výber zamestnancov

 • Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

 • plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

 • plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

 • plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby

 • plnenie daňových povinností zamestnávateľa

 • mzdová politika zamestnávateľa

 • evidencia výstupov z lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov za účelom naplnenia povinností vyplývajúcich z predpisov v oblasti ochrany zdravia

 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber zamestnancov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni:  zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Branná povinnosť: zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie daňových povinností: zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mzdová politika zamestnávateľa: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácu: Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z.z. o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu zamestnancovi druhu a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných podmienok zdravotnému stavu zamestnanca.

Kontrola dochádzky zamestnancov: Plnenie zákonnej povinnosti – Zákonník práce

 

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Sprostredkovateľ – technik BOZP, PO

 • Sprostredkovateľ Pracovnej zdravotnej služby

 • Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti,

 • Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zamestnanci

 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

 

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov): 70 rokov

 • Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd: 50 rokov

 • Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne podklady ku mzdám a odmenám: 5 rokov

 • Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia: 10 rokov

 

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • uchádzači o zamestnanie,

 • zamestnanci,

 • manželia alebo manželky zamestnancov,

 • vyživované deti zamestnancov,

 • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,

 • blízke osoby,

 • bývalí zamestnanci

 

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Personálna a mzdová agenda zamestnancov:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

 • rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

 • podpis,

 • číslo dokladu totožnosti,

 • rodinný stav,

 • štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

 • trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

 • pohlavie,

 • údaje o vzdelaní,

 • spôsobilosť na právne úkony,

 • poberanie prídavkov na deti,

 • mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

 • údaje o odpracovanom čase,

 • údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

 • ročný úhrn vyplateného dôchodku,

 • údaje o pracovnej neschopnosti,

 • údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

 • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

 • údaje o zamestnávateľoch,

 • pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

 • údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

 • údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

 • údaje z potvrdenia o zamestnaní,

 • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

 • údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

 • údaje z dokladu o bezúhonnosti,

 • údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

 • údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

 • osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

 • údaje uvedené v životopise.

 • fotokópia občianskeho preukazu

 • fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti

 • fotokópia občianskeho preukazu

 • fotokópia vodičského preukazu

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

 • Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje:

  • meno, priezvisko, titul,

  • pracovné zaradenie.

 • Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje:

  • meno a priezvisko, titul,

  • adresa, bydlisko,

  • dátum narodenia,

  • pracovné zaradenie, funkcia,

  • lekárska správa, zdravotnícky posudok,

  • doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz a pod.)

   

  Pracovná zdravotná služba

  • meno, priezvisko, titul,

  • dátum a miesto narodenia,

  • rodné číslo, adresa, bydlisko,

  • pracovné zaradenie,

  • zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdrav. stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

  2. EVIDENCIA ZAMESTNANCOV – VIZITKY

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby je oprávnený poskytovať t.j. spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“

  Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • poverení zamestnanci

  • obchodní partneri, klienti, zákazníci

  • potencionálni partneri

  • návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,

  • osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca (dotknutej osoby) za účelom kontaktovania

  • príjemca e-mailovej korešpondencie

   

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • titul, meno, priezvisko,

  • pracovné zaradenie,

  • služobné zaradenie,

  • funkčné zaradenie,

  • osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca,

  • odborný útvar,

  • miesto výkonu práce,

  • telefónne číslo, faxové číslo,

  • adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa

   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • 30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľ odstráni zverejnené údaje.

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • zamestnanec

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

  3. MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce prostredníctvom:

  • ZÁZNAM HOVOROV

  • MONITOROVANIE SLUŽOBNÝCH VOZIDIEL ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PREDMETU ZMLUVY FORMOU GPS

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

  Hlavným oprávneným záujmom je uplatnenie § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri kumulatívnom naplnení obligatórnej podmienky oboznámenia zamestnancov.

   

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
   poverení zamestnanci

  • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • softvér     10 rokov

  • Kamerový systém   15 dní

   

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • zamestnanci prevádzkovateľa

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • Meno, priezvisko, titul,

  • Záznam hovorov

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

  4. EVIDENCIA PREUKAZOV/OSVEDČENÍ

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 16, ktorý stanovuje, že fyzická osoba môže:

 • Obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať s ním určené pracovné povinnosti len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo osvedčenia. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnancov, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje vystavenie konkrétnych preukazov, resp. Osvedčení.

 • Vykonávať určené pracovné činnosti (v prípade prevádzkovateľa činnosti vyžadujúce zdravotnú spôsobilosť) ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke

 • Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnancov, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje vystavenie konkrétnych preukazov, resp. Osvedčení.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • Sprostredkovateľ pre personálnu a mzdovú agendu

  • Sprostredkovateľ – BOZP technik,

  • Sprostredkovateľ – PO technik,

  • Sprostredkovateľ – Pracovná zdravotná služba technik,

  • Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Daňový úrad a orgány Finančnej správy

  • Právnická kancelária

  • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • Zamestnanec, ktorému sa konkrétny preukaz/osvedčenie vydáva, resp. Vydal.

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • EVČ preukazu

  • meno, priezvisko,

  • dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie alebo doklad vydáva

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

  Poznámka

  Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i na iné účely (ako napr. pri evidencii pošty) v takomto prípade budete spadať pod iné kategórie dotknutých osôb. Pre ktoré konkrétne nájdete v iných záložkách.

  5. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

  • Sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

  • Poverení zamestnanci

  • Právnická kancelária

  • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Faktúry – 10 rokov

  • Interné doklady – 10 rokov

  • Pokladňa – 10 rokov

  • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

  • Bankové výpisy – 10 rokov

  • Účtovné závierky – 10 rokov

   

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

  • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

  • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

  • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

   

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno, priezvisko, titul,

   

  • adresa trvalého pobytu,

  • adresa prechodného pobytu,

  • telefónne číslo,

  • e-mailová adresa,

  • digitálny podpis, a/alebo podpis

  • štátna príslušnosť

  • národnosť

  • štátne občianstvo

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

   

  6. MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PREDMETU ZMLUVY FORMOU GPS

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľ spolupracuje pri vykonávaní činnosti okrem zamestnancov i s externými spolupracovníkmi, ktorí ako obchodní partneri realizujú činnosť v mene prevádzkovateľa, na jeho účet a na zodpovednosť prevádzkovateľa. Na plnenie týchto úkonov poskytol z vlastného majetku  prevádzkovateľ zamestnancovi služobné motorové vozidlo pre účely plnenia pracovných povinností vyplývajúce z pracovnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnanca i ďalšie úkony, ako je i poučenie BOZP na konkrétnych pracoviskách. Vzhľadom na rozsah zodpovednosti, ako i spôsob úhrady odmeny za vykonanú činnosť sa prevádzkovateľ rozhodol, že pozíciu služobného motorového vozidla, ktoré používa zamestnanec bude monitorovať prostredníctvom GPS zariadenia namontovaného vo vozidle, ktoré je vo vlastníctve prevádzkovateľa a je zamestnancom využívané výlučne pre plnenie povinností vyplývajúcich so zmluvy s prevádzkovateľom.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a čl 9 ods. 2 písm. a)  Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • sprostredkovateľ: IT technik, správca GPS systému,

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Po dobu, po ktorú bol súhlas udelený, t.j. 5 rokov, resp. bez zbytočného odkladu, najneskôr 5 dní po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

  • V prípade vzniku poistnej, škodovej udalosti alebo zisteného porušenia zmluvy budú údaje uchované pre daný účel po dobu nevyhnutnú.

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • Externí spolupracovníci prevádzkovateľa IS

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno a priezvisko,

  • lokalizačné údaje

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

   

  PREVÁDZKOVATEĽ
  Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
  Sídlo: Dudvážska 2, 821 07 Bratislava
  IČO: 47 560 754
  Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 96621/B

  Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
  Meno: Ing. Jozef Gibel´, konateľ
  Telefónne číslo: 02/38105039
  Email: gdpr@fidelia-service.sk

  Za spoločnosť MG Business Services s. r. o.

  Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
  Email: pcigan@gmail.com

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE SPOLOČNÍKOV S RUČENÍM OBMEDZENÝM

   

  V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

  • na aké účely spracúvame osobné údaje

  • na akom právnom základe

  • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

  • aká je doba uchovávania osobných údajov

  • informácie o cezhraničnom prenose

  • kategórie dotknutých osôb

  • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

   

  AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

  Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

  V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

  EVIDENCIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie zoznamu – evidencie spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným.

   

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • 118 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  „Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia. V prípade zahraničnej právnickej osoby sa identifikačné číslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza jej dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu spoločníkov; spoločnosť je povinná na žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.“

   

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • súdne orgány

  • exekútorské úrady

  • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

  • advokát

  • spoločníci a štatutárne orgány s.r.o.

  • poverení zamestnanci

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

   

   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • 4 roky odo dňa ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • Spoločník spoločnosti

  • Bývalý spoločník spoločnosti

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno, priezvisko, titul

  • bydlisko

  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

   

  prevadzkovatel

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE OSTATNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV A ICH OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV A INÉ KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

   

  V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

   

  • na aké účely spracúvame osobné údaje

  • na akom právnom základe

  • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

  • aká je doba uchovávania osobných údajov

  • informácie o cezhraničnom prenose

  • kategórie dotknutých osôb

  • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

   

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

  Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

  V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

   

  1. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Faktúry – 10 rokov

  • Interné doklady – 10 rokov

  • Pokladňa – 10 rokov

  • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

  • Bankové výpisy – 10 rokov

  • Účtovné závierky – 10 rokov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

  • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

  • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

  • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

  Aké sú kategórie osobných údajov?

  • meno, priezvisko, titul,

  • adresa trvalého pobytu,

  • adresa prechodného pobytu,

  • telefónne číslo,

  • e-mailová adresa,

  • digitálny podpis,

  • štátna príslušnosť

  • národnosť

  • štátne občianstvo

  • fotografia spotrebiča a/alebo komponentov, ak sú k dispozícii

  • fotografia dokladu o zakúpení tovaru (bloček, faktúra) ak je k dispozícii

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  2. PRÁVNE VZŤAHY

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

  Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

  • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

  • Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,

  • zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

  • Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • súdne orgány

  • exekútorské úrady

  • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

  • advokát

  • dlžník a jeho právny zástupca

  • intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

   

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • zamestnanci prevádzkovateľa IS,

  • dlžníci,

  • protistrany v sporoch,

  • iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

  Aké sú kategórie osobných údajov?

  • meno, priezvisko, titul,

  • adresa, bydlisko,

  • dátum narodenia,

  • číslo občianskeho preukazu,

  • u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,

  • telefónne číslo,

  • e-mailová adresa.

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  3. ZMLUVNÉ VZŤAHY

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

  Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

  Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  • zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam  – 10 rokov

  • Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.)  – 10 rokov

  • Poistné udalosti – 10 rokov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • zmluvná strana – fyzická osoba

  Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

  • Titul

  • Meno

  • Priezvisko

  • Dátum narodenia

  • Rodné číslo

  • Telefónne číslo

  • Mailová adresa

  • Číslo občianskeho preukazu

  • EVČ

  • Cena

  • Číslo účtu

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

  4. SPRÁVA REGISTRATÚRY

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách  – 5 rokov

  • Registratúra – 10 rokov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

  Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

  • osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  5. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelára

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

  Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

  • meno, priezvisko, titul,

  • pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

  • osobné číslo zamestnanca,

  • zamestnanecké číslo zamestnanca,

  • odborný útvar,

  • miesto výkonu práce,

  • telefónne číslo,

  • faxové číslo,

  • adresa elektronickej pošty na pracovisko,

  • identifikačné údaje zamestnávateľa.

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  7. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

  Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

  • titul, meno a priezvisko,

  • adresa, bydlisko,

  • kontaktné údaje,

  • údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,
   ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  8. Propagácia prevádzkovateľa - dokumentácia z podujatí

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania je propagácia prevádzkovateľa, jeho činnosti a aktivít. Z podujatia, ktorého je dotknutá osoba účastníkom sú zhotovené o účastníkoch, zaujímavých momentoch a aktivitách vyhotovené fotografie a v určitých prípadoch videozáznam. Fotografie alebo videozáznamy môžu byť zverejnené na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa – tzv. funpage.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je propagovať činnosť prevádzkovateľa v záujme zvýšiť povedomie o jeho činnosti i mimo zárobkových aktivitách, ktoré realizuje na vlastné náklady.

  Zverejnenie fotografií nenarušuje vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť dotknutých osôb, dotknuté osoby majú právo prejaviť nesúhlas/nezáujem so zverejnením fotografií priamo na mieste, alebo prostredníctvom e-mailu.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • poverení zamestnanci

  • návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,

  • marketingová agentúra

  • právnická kancelária

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • 5 rokov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • Zamestnanec

  • Verejnosť prítomná na organizovanou podujatí

  Aké sú kategórie osobných údajov?

  • Fotografia alebo videozáznam, na kt. Sa nachádza podobizeň dotknutej osoby

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  Prevádzkovateľ
  Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
  Sídlo: Dudvážska 2 821 07 Bratislava
  IČO: 47 560 754
  Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sa, vl.č. 96621/B

  Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
  Meno: Ing. Jozef Gibeľ, konateľ
  Telefónne číslo: 02/38105039
  Email: gdpr@fidelia-service.sk

  INFO POVINNOSŤ PRE EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

   

  V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

  • na aké účely spracúvame osobné údaje

  • na akom právnom základe

  • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

  • aká je doba uchovávania osobných údajov

  • informácie o cezhraničnom prenose

  • kategórie dotknutých osôb

  • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

   

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

  Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

  V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

   

  1. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

  • sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  • Faktúry – 10 rokov

  • Interné doklady – 10 rokov

  • Pokladňa – 10 rokov

  • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov

  • Bankové výpisy – 10 rokov

  • Účtovné závierky – 10 rokov

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

  • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

  • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

  • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno, priezvisko, titul,

  • adresa trvalého pobytu,

  • adresa prechodného pobytu,

  • telefónne číslo,

  • e-mailová adresa,

  • digitálny podpis,

  • štátna príslušnosť

  • národnosť

  • štátne občianstvo

  • spracované fotografie

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  2. EVIDENCIA SZČO

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  • Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

  • Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  • sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno, priezvisko, titul,

  • adresa, bydlisko,

  • dátum narodenia,

  • banka – číslo účtu,

  • kontaktné údaje

   

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  • Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  • Neuskutočňuje sa.

   

  3. MONITOROVANIE EXTERNÉHO SPOLUPRACOVNÍKA PRI VÝKONE PREDMETU ZMLUVY FORMOU GPS

  Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľ spolupracuje pri vykonávaní činnosti okrem zamestnancov i s externými spolupracovníkmi, ktorí ako obchodní partneri realizujú činnosť v mene prevádzkovateľa, na jeho účet a na zodpovednosť prevádzkovateľa. Na plnenie týchto úkonov poskytol z vlastného majetku  prevádzkovateľ externému spolupracovníkovi vozidlo pre účely plnenia povinností vyplývajúce z obchodnoprávneho vzťahu uzatvoreného s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre externého spolupracovníka i ďalšie úkony, ako je i poučenie BOZP na konkrétnych pracoviskách. Vzhľadom na rozsah zodpovednosti, ako i spôsob úhrady odmeny za vykonanú činnosť sa prevádzkovateľ rozhodol, že v prípade súhlasu externého spolupracovníka bude pozíciu vozidla a tým i externého spolupracovníka monitorovať prostredníctvom GPS zariadenia namontovaného vo vozidle, ktoré je vo vlastníctve prevádzkovateľa a externým spolupracovníkom využívané výlučne pre plnenie povinností vyplývajúcich so zmluvy s prevádzkovateľom.

  Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

  Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a čl 9 ods. 2 písm. a)  Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

  • sprostredkovateľ: IT technik, správca GPS systému, externá bezpečnostná služba, ……

  • poverení zamestnanci

  • právnická kancelária

  V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

  Po dobu, po ktorú bol súhlas udelený, t.j. …….., resp. bez zbytočného odkladu, najneskôr 5 dní po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

  V prípade vzniku poistnej, škodovej udalosti alebo zisteného porušenia zmluvy budú údaje uchované pre daný účel po dobu nevyhnutnú.

  Aké sú kategórie dotknutých osôb?

  Externí spolupracovníci prevádzkovateľa IS

  Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

  • meno a priezvisko,

  • lokalizačné údaje

  Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

  Neuskutočňuje sa.

  Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

  Neuskutočňuje sa.

   

   

  PREVÁDZKOVATEĽ
  Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
  Sídlo: Dudvážska 2, 821 07 Bratislava
  IČO: 47 560 754
  Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 96621/B

  Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
  Meno: Ing. Jozef Gibel´, konateľ
  Telefónne číslo: 02/38105039
  Email: gdpr@fidelia-service.sk

  Za spoločnosť MG Business Services s. r. o.

  Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
  Email: pcigan@gmail.com

  AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

  • Právo na prístup k OÚ

  • Právo na opravu

  • Právo na výmaz

  • Právo na obmedzenie spracúvania

  • Právo na prenosnosť

  • Právo namietať

  • Právo podať návrh

  Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

   

  Aké máte práva?

  Právo na prístup k osobným údajom

  t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

   

  Právo na výmaz

  zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

  Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

   

  Právo na opravu

  pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

   

  Právo na prístup k osobným údajom

  t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

   

  Právo na obmedzenie spracúvania

  je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

   

  Právo na prenosnosť osobných údajov

  ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

   

  Právo namietať

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

   

  Právo podať návrh na začatie konania

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


   

  PREVÁDZKOVATEĽ
  Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
  Sídlo: Dudvážska 2, 821 07 Bratislava
  IČO: 47 560 754
  Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 96621/B

  Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
  Meno: Ing. Jozef Gibel´, konateľ
  Telefónne číslo: 02/38105039
  Email: gdpr@fidelia-service.sk

  Za spoločnosť MG Business Services s. r. o.

  Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
  Email: pcigan@gmail.com

  Chcem uplatniť svoje práva

   

  Meno a Priezvisko *
  Email *
  Telefón *
  Vzťah ku prevádzkovateľovi *
     zamestnanec
     uchádzač o zamestnanie
     štatutárny orgán
     zákazník/klient
     iné
  Typ podnetu *
     uplatnenie práva na informácie a prístup k osobných údajom
     informácie k právam dotknutej osoby
     žiadosť o výmaz
     žiadosť o opravu
     uplatnenie práva na prenosnosť údajov
     uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania
     uplatnenie práva namietať
     uplatnenie práva podať návrh
     uplatnenie práva súvisiacich s automatizovaným individuálnym rozhodovaním a profilovaním
     iné
  Text
  Kontrolný reťazec *
  Home Kontakt

  © 2018 - 2024 FIDELIA SERVICE, sro, Designed and developed by 5Q, spol. s ro

  Cookies
  Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

  Zamítnout vše     Nastavení souborů cookie     Přijmout vše